Certificeringen

Certificeringen

ISO 55001

SCL

RvA

ISO 55001

ISO 55001 is een internationale standaard die eisen stelt aan het opzetten, implementeren, onderhouden en verbeteren van een assetmanagementsysteem. Het richt zich specifiek op het beheer van fysieke activa gedurende hun levenscyclus, inclusief acquisitie, exploitatie, onderhoud en verwijdering. De standaard helpt organisaties hun activa effectiever te beheren, wat leidt tot verbeterde prestaties, risicobeheer en kostenbeheersing. Belangrijke aspecten zijn leiderschap, beleid, planning, ondersteuning, operatie, prestatiebeoordeling en continue verbetering. ISO 55001 is van toepassing op organisaties van elke omvang en sector en draagt bij aan geoptimaliseerd assetmanagement en waardevermeerdering van activa.

NTA 8120

NTA 8120 verwijst naar een Nederlandse Technische Afspraak, wat een specificatie is die is ontwikkeld door het Nederlandse Normalisatie-instituut (NEN). Specifieker, NTA 8120 heeft betrekking op de circulaire economie en richtlijnen voor het meten van circulariteit van producten, processen, en projecten.

De NTA 8120-norm biedt een raamwerk en methodologie voor het kwantificeren en beoordelen van circulariteit. Het beoogt organisaties te helpen bij het meten van de mate waarin producten, processen of projecten voldoen aan circulaire principes. Circulaire economie is gericht op het minimaliseren van afval en het maximaliseren van het hergebruik van grondstoffen.

ISO 9001

ISO 9001 is een internationale norm die de eisen stelt aan een kwaliteitsmanagementsysteem (QMS) binnen een organisatie. De norm is ontworpen om organisaties te helpen bij het opzetten en handhaven van effectieve processen die leiden tot de levering van producten en diensten van consistente kwaliteit. ISO 9001 benadrukt het belang van klanttevredenheid, continue verbetering en het voldoen aan wettelijke eisen.

Belangrijke aspecten van ISO 9001 omvatten:

  1. Kwaliteitsbeleid en doelstellingen: De organisatie moet een kwaliteitsbeleid vaststellen en doelstellingen formuleren die gericht zijn op het voldoen aan de eisen van klanten en het verbeteren van de algehele prestaties.

  2. Procesbenadering: ISO 9001 moedigt een procesgerichte benadering aan voor het beheren van activiteiten, waarbij organisaties hun processen identificeren, begrijpen en beheren om efficiëntie en consistentie te waarborgen.

  3. Risico gebaseerd denken: Organisaties worden aangemoedigd om risico’s en kansen te identificeren en aan te pakken, met het oog op het bereiken van de beoogde resultaten van het kwaliteitsmanagementsysteem.

  4. Continue verbetering: ISO 9001 vereist een systematische benadering van continue verbetering, waarbij organisaties streven naar het optimaliseren van hun processen en prestaties.

  5. Betrokkenheid van medewerkers: Het betrekken en motiveren van medewerkers is essentieel voor het succes van het kwaliteitsmanagementsysteem.

ISO 9001-certificering is vaak een waardevolle erkenning voor organisaties die aantonen dat ze voldoen aan internationale normen voor kwaliteitsmanagement. Het kan het vertrouwen van klanten vergroten en kan vereist zijn in aanbestedingen en zakelijke relaties.

De veiligheidsladder (SCL)

De veiligheidsladder, ook bekend als de Safety Culture Ladder, is een meetinstrument dat wordt gebruikt om de veiligheidscultuur binnen organisaties te beoordelen. Het is ontwikkeld om inzicht te verschaffen in de mate waarin veiligheid is geïntegreerd in het dagelijkse gedrag en de activiteiten van een organisatie.

Belangrijke kenmerken van de veiligheidsladder zijn:

  1. Verschillende treden/niveaus: De veiligheidsladder bestaat uit verschillende treden of niveaus. Hoe hoger het niveau, hoe meer volwassen en geïntegreerd de veiligheidscultuur van de organisatie wordt beschouwd.

  2. Gedragsindicatoren: De beoordeling van de veiligheidscultuur gebeurt aan de hand van gedragsindicatoren op verschillende niveaus. Deze indicatoren geven aan in hoeverre veiligheid een integraal onderdeel is van het dagelijkse gedrag van medewerkers op de werkvloer.

  3. Bewustwording en verbetering: De veiligheidsladder moedigt organisaties aan zich bewust te worden van hun veiligheidscultuur en stimuleert continue verbetering. Het doel is om het veiligheidsbewustzijn te vergroten en risico’s te verminderen.

De veiligheidsladder wordt vaak toegepast in sectoren waar veiligheid van cruciaal belang is, zoals de bouw, de petrochemische industrie en de energiesector. Certificering volgens de veiligheidsladder kan dienen als een externe bevestiging van de veiligheidscultuur van een organisatie en kan een rol spelen in aanbestedingen en zakelijke relaties. Het instrument is ontwikkeld door NEN (Nederlands Normalisatie-instituut) en is gebaseerd op internationale normen en praktijken.

DIfAM heeft getrainde medewerkers om audit uit te voeren voor de veiligheidsladder. 
Een audit op de Veiligheidsladder wordt uitgevoerd conform de NEN-EN-ISO/IEC 17021.

Overige certificeringen

Daarnaast kunnen we onze partners inzetten om uw bedrijf ook te laten certificeren voor:

ISO 14001

ISO 45001

ISO 5000

ISO 27001

VCA

CKB

BCM

BRL

Raad van Accreditatie

DIfAM is door de RvA (Raad van Accreditatie) geaccrediteerd voor kwaliteitssysteemcertificatie tegen de ISO 9001 norm.
DIfAM is door de RvA geaccrediteerd voor het certificatieschema NEN-ISO 55001 Assetmanagement.